Kuvalayamala

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः। इति विचारयति कोषगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार॥